← All Offers
Staycation

Staycation

แพ็คเกจห้องพักรวมมินิบาร์ อาหารเช้า และคูปองเงินสด 𝘾𝙖𝙨𝙝 𝙫𝙤𝙪𝙘𝙝𝙚𝙧 สำหรับใช้ที่ร้านหมูแท้ หมูทะ และ Pink Salmon

Zone 2

  • 🌴𝘿𝙚𝙡𝙪𝙭𝙚 | 1,820 บาทสำหรับ 2 ท่าน | 300 บาท
  • 🌴𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚𝙡𝙪𝙭𝙚 𝙨𝙚𝙖𝙫𝙞𝙚𝙬 | 2,520 บาทสำหรับ 2 ท่าน | 300 บาท

Zone 3

  • 🌴𝘿𝙚𝙡𝙪𝙭𝙚 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝙑𝙞𝙚𝙬 | 2,499 บาทสำหรับ 2 ท่าน | 300 บาท
  • 🌴𝘿𝙚𝙡𝙪𝙭𝙚 𝘽𝙖𝙩𝙝 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝙑𝙞𝙚𝙬 | 2,999 บาทสำหรับ 2 ท่าน | 300 บาท
  • 🌴𝙋𝙤𝙤𝙡 𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨 | 3,499 บาทสำหรับ 2 ท่าน | 500 บาท 🌴𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨 | 3,999 บาทสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็ก 2 ท่าน | 500 บาท
  • 🌴𝟮 𝘽𝙚𝙙𝙧𝙤𝙤𝙢 𝙋𝙤𝙤𝙡 𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨 | 5,999 บาทสำหรับ 4 ท่าน | 500 บาท

𝕊𝕖𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕡𝕖𝕣𝕚𝕠𝕕 and 𝕊𝕥𝕒𝕪 𝕡𝕖𝕣𝕚𝕠𝕕: วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567


สอบถามและจองได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้